Zasady konkursu

Jak wygrać jeden z 700 ręczników kąpielowych?

 1. Kup dowolne mydło dla dzieci Carex i zachowaj
  dowód zakupu,
  na którym znajduje się nazwa kupionego
  produktu wraz ze wskazaniem marki Carex.
 2. Zrób zdjęcie ilustrujące hasło:
  „Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko”.

  Pokaż, że najszczęśliwsze są dzieci
  odkrywające świat jak Dory.
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy
  i dodaj zdjęcie konkursowe.
 4. Co 2 tygodnie nagradzamy autorów
  140 najciekawszych zgłoszeń
  konkursowych.
Konkurs trwa od 01.09.2016 r. do 31.10.2016 r.
Weź udział

Wypełnij poprawnie poniższy formularz zgłoszeniowy!


Notice: Undefined index: flash in /srv/www/clients/client1/web36/web/resources/views/template/registration_form.php on line 53

Notice: Undefined index: flash in /srv/www/clients/client1/web36/web/resources/views/template/registration_form.php on line 59
Imię (zgodne z danymi w dowodzie tożsamości)*:
Nazwisko (zgodne z danymi w dowodzie tożsamości)*:
Telefon komórkowy*:
E-mail*:
Ulica*:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy*:
Miasto*:
Nr paragonu lub faktury*:
Data zakupu*:
Wybierz zakupiony produkt Carex*:
Wybierz sklep, w którym dokonałeś zakupu promocyjnego produktu*:
Dodaj zdjęcie konkursowe w formacie JPG, PNG, GIF o max. wielkości 2 MB*:

Wybierz ramkę

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest PZ Cussons Polska Sp. z o.o. Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniem Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „Gdzie jest Carex?”. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
* Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Gdzie jest Carex?”
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Gdzie jest Carex?” przez PZ Cussons Polska S.A. oraz podmioty współpracujące z PZ Cussons Polska S.A. w tym zakresie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 ze zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych, promocji i reklam.
* Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie zdjęcie w konkursie pod nazwą „Gdzie jest Carex?” zostało przeze mnie wykonane i jestem wyłączonym jego twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i posiadam prawa autorskie do tej fotografii. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację mojego zgłoszenia w konkursie pod nazwą „Gdzie jest Carex?”, w postaci zdjęcia, na stronie internetowej www.carex.pl. W przypadku zdjęcia zawierającego wizerunek dziecka/dzieci oświadczam, że wyrażam również zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w w/w zakresie jako uprawniony do tego opiekun prawny.


*Pola obowiązkowe
Nagrody700 ręczników kąpielowych
z bohaterami filmu
Disney/Pixar „Gdzie jest Dory”.


Co 2 tygodnie nagradzamy autorów
140 najciekawszych zgłoszeń konkursowych!


Produkty promocyjne

Antybakteryjne mydła w płynie dla dzieci Carex myją, pielęgnują i chronią skórę. Wspierają jej naturalną barierę ochronną, zapobiegając rozprzestrzenianiu się bakterii. Specjalnie dobrane składniki myjące oraz naturalny składnik antybakteryjny skutecznie dbają o codzienną higienę rąk. Polecane powyżej 3. roku życia.


Carex Bubble Gum
to mydło o soczystym zapachu gumy balonowej. Produkt pielęgnuje dłonie i wspiera naturalną barierę ochronną skóry, zapobiegając rozprzestrzenianiu się bakterii.
Carex Strawberry Candy
to mydło do rąk o słodkim zapachu żelków truskawkowych. Produkt wspiera naturalną barierę antybakteryjną skóry. Delikatność produktu została potwierdzona dermatologicznie.
Carex Splash
to mydło o przyjemnym, delikatnym zapachu. Wariant ten uzyskał pozytywną opinię Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”.Regulamin

Regulamin Konkursu „Gdzie jest Carex?”

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Gdzie jest Carex?”, zwanej dalej „Konkursem”, jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-972) przy ul. Sarmackiej 12/2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339847, NIP: 7010206178, wysokość kapitału zakładowego: 489 375,00 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Konkurs jest organizowany na zlecenie PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-791) przy ul. Chocimskiej 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000090679, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-23-64-701, REGON: 017471692, wysokość w pełni opłaconego kapitału zakładowego 41.197.399,10 zł.

1.3 Przez „Produkt” rozumie się antybakteryjne mydło do rąk dla dzieci Carex w butelce lub opakowaniu uzupełniającym.

1.4 Przez „Okres konkursu” rozumie się okres, w którym łącznie należy dokonać zakupu Produktu, wykonać Zadanie konkursowe i zgłosić swój udział w Konkursie, który trwa od 01 września 2016 roku do 31 października 2016 roku.

1.5 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6 Celem Konkursu jest:

· utrzymanie wizerunku marki Carex jako eksperta od higieny i pielęgnacji rąk,

· utrzymanie świadomości marki Carex jako producenta wysokiej jakości produktów dbających o zdrowie skóry,

· wzrost sprzedaży produktów Carex w okresie jesiennych zachorowań.

1.7 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.carex.pl (dalej: „Strona konkursu”). Wszelkie inne informacje związane z Konkursem mają jedynie charakter pomocniczy lub instruktażowy.

1.8 Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać
w związku z niniejszym Konkursem przed właściwym sądem powszechnym.

1.9 Udział w Konkursie jest dobrowolny.

1.10 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.11 Niniejszy Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.12 Uczestnik, przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie. Organizator nie odpowiada za prawdziwość podanych przez Uczestnika danych, posiada jednakże prawo ich weryfikacji zgodnie z postanowieniami pkt 5.3. Regulaminu.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 W Konkursie mogą brać udział tylko pełnoletnie osoby fizyczne, które jako konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w okresie od dnia 01 września 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku dokonają zakupu Produktu oferowanego do sprzedaży w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonają Zadanie konkursowe i zarejestrują się na Stronie konkursu (dalej: „Uczestnik”, „Uczestnicy”).

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy PZ Cussons Polska S.A. ani osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

2.3 Aby wziąć udział w Konkursie „Gdzie jest Carex?”, należy odpowiedzieć na Zadanie konkursowe: „Gdzie jest Carex? Wszędzie tam, gdzie mali odkrywcy”.

Zrób zdjęcie ilustrujące hasło: „Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko”. Pokaż,
że najszczęśliwsze są dzieci, odkrywające świat jak Dory.

2.4 Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać przez Stronę konkursu (www.carex.pl) za pomocą formularza zgłoszeniowego, w którym należy wypełnić następujące dane:

a) Imię i nazwisko, zgodne z danymi w dowodzie tożsamości – dane obowiązkowe

b) Numer telefonu komórkowego – dane obowiązkowe

c) Adres e-mail – dane dobrowolne

d) Adres tj. ulicę, numer domu (i mieszkania), kod pocztowy, miasto – dane obowiązkowe

e) Numer dowodu zakupu – dane obowiązkowe

f) Data zakupu – dane obowiązkowe

g) Kupiony produkt – dane dobrowolne (do wyboru z listy)

h) Wskazanie punktu sprzedaży (sklepu), gdzie uczestnik dokonał zakupu promocyjnych produktów – dane dobrowolne (do wyboru z listy)

i) Dołączenie zdjęcia konkursowego w formacie JPG , PNG, GIF o max. wielkości 2 MB – dane obowiązkowe

j) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu – dane obowiązkowe

k) Wyrażenie zgody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Gdzie jest Carex?” przez PZ Cussons Polska S.A. oraz podmioty współpracujące z PZ Cussons Polska S.A. w tym zakresie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 ze zm.). – dane obowiązkowe

l) Wyrażenie zgody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych, promocji i reklamy” – dane dobrowolne

m) Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie zdjęcie w konkursie pod nazwą „Gdzie jest Carex?” zostało przeze mnie wykonane i/lub jestem wyłącznym jego twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i posiadam prawa autorskie do tej fotografii. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację mojego zgłoszenia w konkursie pod nazwą „Gdzie jest Carex?”, w postaci zdjęcia, na stronie internetowej www.carex.pl. W przypadku zdjęcia zawierającego wizerunek dziecka/dzieci oświadczam, że wyrażam również zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w ww. zakresie jako uprawniony do tego opiekun prawny” – dane obowiązkowe

2.5 O czasie zgłoszenia decyduje chwila rejestracji zgłoszenia dokonanego w trybie określonym w pkt 2.4 poprzez Stronę konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego.

2.6 Uczestnik zobowiązany jest zachować paragon albo fakturę VAT dokumentującą zakup Produktu, na których z nazwy wymienione jest mydło marki Carex („Dowód zakupu”). Na prośbę Organizatora Uczestnik zobowiązany jest przesłać kopię Dowodu zakupu w Okresie konkursu, przy czym data Dowodu zakupu nie może być późniejsza niż data dokonania zgłoszenia w Konkursie.

2.7 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy z zastrzeżeniem, że ten sam Dowód zakupu oraz to samo zdjęcie mogą zostać zgłoszone w Konkursie wyłącznie jeden raz. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłoszone przez niego zdjęcie w Konkursie zostało przez niego wykonane i jest on wyłącznym jego twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego oraz że posiada prawa majątkowe i osobiste do zdjęcia zgłoszonego do Konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

2.8 Uczestnik oświadcza i zobowiązuje się zapewnić, że nadesłane zgłoszenie konkursowe jest jego autorstwa oraz że jego przekazanie do udziału w Konkursie i jego wykorzystanie przez Organizatora oraz PZ Cussons Polska S.A. w sposób określony w niniejszym regulaminie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

2.9 Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie powinno zostać dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Zgłoszenia dokonywane w inny sposób niż za pośrednictwem Strony konkursu nie będą brane przez Organizatora pod uwagę.

2.10 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszeń niespełniających wymogów wskazanych Regulaminem, w szczególności zgłoszeń dokonanych po terminie, nieprawidłowych, niekompletnych, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące dowodu zakupu, niepotwierdzonych dowodem zakupu.

III. NAGRODY

3.1 Nagrodami w Konkursie jest 700 (słownie: siedemset) ręczników kąpielowych z bohaterami filmu Disney/Pixar „Gdzie jest Dory” o wartości 22,02 zł brutto każdy.

3.2 Do każdej nagrody zostanie doliczona kwota pieniężna 2,00 zł na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursie.

3.3 W ramach Konkursu odbędzie się 5 posiedzeń komisji konkursowej w siedzibie Organizatora, tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w następujących terminach:

3.3.1 W dniu 14.09.2016 komisja konkursowa wybierze Laureatów ze zgłoszeń nadesłanych w dniach od 01 września 2016 od godz. 0:00:00 do 11 września 2016 do godziny 23:59:59.

3.3.2 W dniu 28.09.2016 komisja konkursowa wybierze Laureatów ze zgłoszeń nadesłanych w dniach od 12 września 2016 od godz. 0:00:00 do 25 września 2016 do godziny 23:59:59.

3.3.3 W dniu 12.10.2016 komisja konkursowa wybierze Laureatów ze zgłoszeń nadesłanych w dniach od 26 września 2016 od godz. 0:00:00 do 9 października 2016 do godziny 23:59:59.

3.3.4 W dniu 26.10.2016 komisja konkursowa wybierze Laureatów ze zgłoszeń nadesłanych w dniach od 10 października 2016 od godz. 0:00:00 do 23 października 2016 do godziny 23:59:59.

3.3.5 W dniu 03.11.2016 komisja konkursowa wybierze Laureatów ze zgłoszeń nadesłanych w dniach od 24 października 2016 od godz. 0:00:00 do 31 października 2016 do godziny 23:59:59.

Na każdym posiedzeniu wyłonionych zostanie 140 zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa w pkt 3.1.

3.4. Nagrody przekazywane będą Pocztą Polską listem zwykłym priorytetowym na adres podany w zgłoszeniu w ciągu 7 dni od dostarczenia do Organizatora przez Uczestnika Dowodu zakupu, o ile Organizator zgodnie z pkt 2.6 taką prośbę do Uczestnika skieruje. Warunkiem wydania nagrody jest udany kontakt telefoniczny z Uczestnikiem w celu potwierdzenia danych do wysyłki nagrody.

3.5. W przypadku, gdy nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego z Laureatem lub Laureat nagrody nie wyraża chęci odbioru nagrody albo stwierdza, że nie posiada paragonu albo faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną, Laureat taki traci prawo do otrzymania nagrody. Organizator, w ciągu do 5 dni od daty posiedzenia komisji konkursowej, podejmuje 6 (sześć) prób nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody w godzinach od 9.00 do 17.00, przy czym w pierwszej kolejności wykonywane są 3 (trzy) próby połączenia w odstępach co najmniej 2 (dwóch) godzin w jednym dniu, a w razie nienawiązania rozmowy telefonicznej pozostałe 3 (trzy) próby połączenia w odstępie 4 (czterech) godzin w kolejnym dniu. Za nienawiązanie rozmowy telefonicznej uznaje się w szczególności:

a) nieodebranie przez Laureata telefonu w czasie 6 (sześciu) telefonicznych długich sygnałów przerywanych,

b) nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Laureata nagrody (krótkie sygnały przerywane),

c) uzyskanie połączenia z pocztą głosową Laureata,

d) nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Laureata bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Laureata poza zasięgiem sygnału operatora.

3.6. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.7. W przypadku, gdy z przyczyn niezawinionych przez Organizatora Uczestnikowi nie zostanie doręczona nagroda bądź gdy nagroda nie zostanie przez Uczestnika odebrana, wówczas Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania ponownego wysłania nagrody ani otrzymania pieniężnego zwrotu równowartości nagrody, w szczególności gdy brak możliwości doręczenia nagrody wyniknął z podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym.

3.8. W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają własnością Organizatora.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1 Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: i360 Sp. z o.o. ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa z dopiskiem „Gdzie jest Carex? – reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest niezbędny, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora.

4.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

4.3 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

4.4 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje listem poleconym, który zostanie wysłany w ciągu 7 dni od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu i wydawania nagród, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922.).

5.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-791) przy ul. Chocimskiej 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090679, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-23-64-701, REGON 017471692, wysokość w pełni opłaconego kapitału zakładowego 41.197.399,10 zł. Administrator upoważnił Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu stosownie do treści Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922.).

5.3 Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych powinno zostać dokonane pisemnie na adres PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-791) przy ul. Chocimskiej 17.

VI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1 W ramach Konkursu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie konkursu,

b. umożliwienie Uczestnikom zgłoszenia w Konkursie za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie konkursu.

6.2 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy użytkownik Internetu wyświetli Stronę konkursu.

6.3 Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu.

6.4 Uczestnik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Strony konkursu.

6.5 Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0 i telefonu komórkowego.

6.6 Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się
z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane
z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

6.7 By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt 6.6 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

6.8 Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej. Komunikacja między komputerem Uczestnika a serwerem Organizatora zaszyfrowana jest za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

6.9 Organizator informuje, że Strona konkursu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Konkursu.

6.10 Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych
w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

7.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie, przesyłając pisemną prośbę na adres korespondencyjny: i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Gdzie jest Carex? – rezygnacja”, przy czym dopisek nie jest obowiązkowy. W przypadku, gdy rezygnacja nastąpi po wybraniu zwycięzców w trybie, o którym mowa w pkt 3.2, Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wypłaty równowartości nagrody.

7.2 Dodatkowe informacje na temat Konkursu można pozyskać poprzez kontakt e-mail pod adresem kontakt@promocja-carex.pl bądź telefonicznie pod numerem infolinii konkursowej 22 101 39 41.

7.3 Uczestnik Konkursu może wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku określającą jego udział w promocji i reklamie na rzecz PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W takim przypadku zasady wykorzystywania wizerunku oraz danych osobowych Uczestników określać będzie odrębna umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem konkursu a PZ Cussons Polska S.A.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, kod pocztowy 02-972 Warszawa, nr faksu: 22 201 21 08,

e-mail: recepcja@i360.com.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

*Niepotrzebne skreślić.


Kontakt

Jeśli masz pytanie, wypełnij formularz kontaktowy

lub skontaktuj się z nami pod numerem infolinii:

22 101 39 41*

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Możesz napisać do nas na adres e-mail:
kontakt@promocja-carex.pl

lub listownie:
i360 Sp. z o.o.
Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa
z dopiskiem „Gdzie jest Carex?”.

Notice: Undefined index: flash in /srv/www/clients/client1/web36/web/resources/views/template/contact.php on line 21

Notice: Undefined index: flash in /srv/www/clients/client1/web36/web/resources/views/template/contact.php on line 24
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Temat wiadomości*
Treść wiadomości**Pola obowiązkowe.